V sesja Rady Miejskiej w Małogoszczu – relacja

W dniu 26 maja 2015r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Małogoszczu.

Podjęto uchwały m.in. w sprawach:

 1. Zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2015r.

 2. Uchwalenia “Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2014-2024”.

 3. Przystąpienia gminy Małogoszcz do Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania.

 4. Powołania Rady Społecznej Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu, (w składzie: Głogowski Jan – Przewodniczący, Borowski Zbigniew – Członek, Łataś Marek – Członek, Piotrowski Mariusz – Członek, Tomczyk Maciej – Członek, Molenda Danuta – Członek – przedstawiciel Wojewody).

 5. Powołania Pana Dariusza Strychalskiego – Przedstawiciela Klubu Radnych „WSPÓLNY GŁOS”, jako członka w składzie komisji rewizyjnej.

 6. Udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Małogoszcz dla parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Rembieszycach. Dotacji udzielono na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym, wraz z umieszczonymi w retabulum obrazami ,,Matka Boska z Dzieciątkiem” ,,Sw. Piotr i Paweł” i ,,Sw. Stanisław bp.” i z rzeźbami – figurami aniołów i puttów, a także tabernakulum oraz przy dwóch rzeźbach figuralnych z postumentami św. Salome i Maria Jakubowa stanowiących wystrój i wyposażenie Kościoła. Wysokość dotacji wynosi 40 000,00 zł i stanowi ok. 49% ogółu nakładów poniesionych na w/w cel.

 7. Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2025 oraz w budżecie gminy na 2015rok.

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 165.836,50zł

Planowane wydatki zmniejszono o kwotę 909.882,50zł z niżej wymienionych zadań:

 • budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mieronice o kwotę 700.000,00zł,

 • budowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Ludwinów o kwotę 50.000,00zł

 • dotacja dla powiatu na budowę drogi Małogoszcz – Leśnica o kwotę 50.000,00zł,

 • dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej do stadionu “Wierna” o kwotę 30.000,00zł.,

 • przebudowa drogi Małogoszcz – Mieronice o kwotę 70.0000,00zł,

 • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 9.882,50zł z przeznaczeniem na wkład własny do programu POKI,NIE dla bierności zawodowej? Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz.

Zwiększono wydatki o kwotę 1.075.719,00zł na zadania inwestycyjne oraz zadania bieżące, tj.:

 • udrożnienie rowu melioracyjnego we wsi Ludwinów o kwotę 11.500,00zł,

 • budowę dróg pomiędzy ul. Konarskiego i ul. Jarków o kwotę 783.000,00zł,

 • zagospodarowanie terenu Osiedla w Małogoszcz o kwotę 20.000,00zł,

 • wydatki bieżące na remonty cząstkowe dróg gminnych oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych o kwotę 80.336,00zł,

 • zakup namiotu wraz z wyposażeniem o kwotę 19.764,00zł,

 • dotacja celowa na zakup samochodu specjalistycznego dla Policji o kwotę 15.000,00zł oraz wydatki bieżące na remont strażnic OSP o kwotę 40.000,00zł,

 • zwrot nadebranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i przekazanie do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w wysokości 12.000,00zł,

 • wydatki bieżące na realizację programu POKL ‘Nie dla bierności zawodowej? Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz o kwotę 94.119,00zł.

Na sesję zaproszony został Pan Zygmunt Pakaszewski – Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu, który zabrał głos w sprawie bardzo istotnej dla naszych mieszkańców, a mianowicie dotyczącej zatrudnienia lekarza pediatry w ośrodku zdrowia w Małogoszczu.

W tej sprawie została złożona interpelacja:

Download (PDF, 400KB)

Pan Dyrektor Zygmunt Pakaszewski stwierdził, iż zgadza się z głosem społeczeństwa i nie ulega wątpliwości, że lekarz pediatra w naszej placówce jest bardzo potrzebny. Poinformował, że po wielu latach starań jest na końcowym etapie rozmów i podpisania umowy o pracę z lekarzem specjalistą w zakresie pediatrii i alergologii dziecięcej. Pan Dyrektor Pakaszewski dodał, że jeśli wszystko potoczy się zgodnie z założeniami, od września tego roku lekarz rozpocznie pracę w naszym ośrodku zdrowia.

Protokół z V sesji Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 maja 2015r. zostanie opublikowany zaraz po jego zatwierdzeniu.

Radni Rady Miejskiej w Małogoszczu:

Maciej Maliszewski

Dariusz Strychalski


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.