Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 relacji Chęciny – Małogoszcz

W ubiegłym roku, w grudniu Gmina Małogoszcz i Gmina Chęciny podpisały umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 762 relacji Chęciny – Małogoszcz.

Dokumentacja projektowa jest obecnie na etapie opracowania. Opracowaniem ze strony Gminy Małogoszcz dot. projektu drogi od mostu w Bocheńcu, aż do granic gminy Chęciny /około 2 km/ zajmuje się wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma CONTEK PROJEKT z Kielc.

W ramach planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 762 przewiduje się:

– rozbudowę odcinka drogi DW 762, klasy G, dwupasmowej dwukierunkowej o długości około 2 km, pasy ruchu  o szerokości 2×3,50m z opaskami asfaltowymi o szerokości 2×0,50m, wraz z zaprojektowaniem wzmocnienia  istniejącej nawierzchni do uzyskania wymaganej nośności 115kN/oś,
– budowę poboczy utwardzonych szerokości 1,50m,
– budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej o szerokości 3,0 m,
– przebudowę dwóch zatok autobusowych wraz z peronami i wiatami przystankowymi
– budowę chodników łączących zatoki autobusowe o szerokości 2,0 m,
– przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
– budowę odwodnienia pasa drogowego poprzez rowy odwadniające z odprowadzeniem wód
opadowych do odbiorników,
– budowę przepustów pod drogą główną, drogami bocznymi oraz zjazdami,
– budowę oświetlenia drogi w rejonie przejścia dla pieszych,
– budowę oznakowania pionowego i poziomego wraz z budową urządzeń bezpieczeństwa
ruchu,
– przebudowę sieci infrastruktury technicznej,
– wycinkę drzew, karpin oraz krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej trasy,
– rozbiórkę istniejących ogrodzeń kolidujących z inwestycją,
– rozbiórkę istniejących wiat przystankowych,
– budowę stacji meteo.

Planowany termin wykonania drogi na odcinku od Bocheńca do Chęcin to lata 2015/2016. Inwestorem zadania w zakresie robót budowlanych jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

źródło: www.malogoszcz.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.