XV sesja Rady Miejskiej w Małogoszczu

Uprzejmie zawiadamiamy mieszkańców gminy Małogoszcz, że w dniu 13 marca 2020 roku o godzinie 13.00 w Małogoszczu przy ulicy Jaszowskiego 3a, Sala Konferencyjna, odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Małogoszczu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Małogoszczu odbytej w dniu 30 grudnia   2019 r.

6. Rozpatrzenie informacji z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu.

7. Rozpatrzenie informacji z działalności Domu Kultury w Małogoszczu.

8. Rozpatrzenie informacji z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Małogoszczu.

9. Informacja z wykonania uchwały Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie strategii bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla obszaru miasta  i gminy Małogoszcz na rok 2019 przez  podmioty zobowiązane do jej wykonania.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2028.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących       fundusz sołecki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Małogoszcza, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem  i ochroną dróg.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia  petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Małogoszczu na rok 2020.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej  w Małogoszczu na rok 2020.

17. Podjęcie uchwały w sprawie strategii bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla obszaru miasta i gminy Małogoszcz na rok 2020.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz na rok 2020.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian do Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Małogoszcz w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

20. Podjecie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Małogoszcz na rok szkolny 2019/2020.

21. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej  kwoty dofinansowania opłat w 2020r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz.

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz.

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz.

24. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

25. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

26. Głosy mieszkańców gminy.

27. Wolne wnioski i informacje.

28. Zamknięcie sesji.

 

Transmisja na żywo na kanale YouTube “Gmina Małogoszcz”  

– przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.