Zagospodarowanie zieleni na rynku – Placu Tadeusza Kościuszki w Małogoszczu

W dniu 14 maja rozstrzygnięto konkurs pt. ,,Zagospodarowanie zieleni na rynku – Placu T. Kościuszki w Małogoszczu”. Projektanci biorący w nim udział mieli za zadanie opracować koncepcje architektoniczne z uwzględnieniem kilku nowych elementów: zieleń, podświetlona fontanna, tablica multimedialna i miejsce upamiętnienia Bitwy pod Małogoszczem Powstania Styczniowego. Przewodnicząca komisji szczegółowo omówiła nadesłane prace konkursowe. Następnie wszystkie prace zostały poddane pod dyskusję i ocenę komisji konkursowej. Podczas dyskusji nad propozycjami Komisja wzięła pod uwagę opinię Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach oraz obowiązujące zapisy miejscowego planu zagospodarowania (Uchwała Nr 31/267/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu), w brzmieniu następującym:
1) STREFA „A” – pełna ochrona konserwatorska, obejmująca obszary szczególnie wartościowe o bardzo dobrze zachowanej historycznej strukturze przestrzennej do bezwzględnego zachowania, obejmująca m.in teren rynku – Pl. Kościuszki i sąsiadujących z nim ulic. W strefie tej obowiązuje:

  • bezwzględne zachowanie zabudowy zabytkowej i mającej charakter historyczny;
  • utrwalanie historycznego układu urbanistycznego;
  • możliwość adaptowania, odnawianie lub wymiany zabudowy w celu przystosowania jej na zaspokajanie współczesnych potrzeb społeczeństwa;
  • potrzeba przywrócenia historycznej funkcji rynku miejskiego, poprzez eliminację zieleni i utworzenie przestrzeni publicznej, tworzącej wraz z przyległą zabudową, estetyczne wnętrze urbanistyczne.

Szeroko omówiono zaproponowane w pracach rozwiązania, które kompleksowo i w optymalny sposób zwiększą funkcję rekreacyjno – wypoczynkową rynku oraz obiekty edukacyjno – historyczne i informacyjne. Z nadesłanych prac Komisja uznała, że najciekawszą propozycję przedstawił architekt Zbigniew Stawski. Prace konkursowe będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Na temat koncepcji zagospodarowania Placu Tadeusza Kościuszki będą mieli szansę wypowiedzieć się mieszkańcy Małogoszcza. Swoje opinie będą mogli przedstawić na spotkaniach konsultacyjnych, w radach osiedlowych czy w formie elektronicznej poinformował pan Burmistrz Mariusz Piotrowski.  

Poniżej zaprezentowane zostały prace konkursowe wraz z opisami:

Projekt Koncepcyjny autorstwa: inż.arch. Hubert Grabowski i Grzegorz Szczepański

Download (PDF, 8.63MB)

Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

Download (PDF, 1.46MB)

Projekt Koncepcyjny autorstwa: mgr.inż.arch. Zbigniew Stawski

Download (PDF, 9.8MB)

Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

Download (PDF, 1.68MB)

Informacja o wynikach konkursu:


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.