XVI sesja Rady Miejskiej w Małogoszczu

Uprzejmie zawiadamiamy mieszkańców gminy Małogoszcz, że w dniu 29 maja 2020 roku o godzinie 13.00 w Małogoszczu przy ulicy Jaszowskiego 3a, Sala Konferencyjna, odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Małogoszczu z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.

5.Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2028.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Małogoszczu środków trwałych.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta i gminy Małogoszcz.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Małogoszcz.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej likwidacji Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Małogoszczu i utworzenia samorządowej jednostki budżetowej Miasta i Gminy Małogoszcz pod nazwą ”Samorządowe Centrum Oświaty w Małogoszczu”.

12.Podjęcie uchwały w sprawieprzyjęcia zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Małogoszcz.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.

15.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

16.Wolne wnioski i informacje.

17.Zamknięcie sesji.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. 

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu przy ul. Jaszowskiego 3a.

 Z uwagi na sytuację epidemiologiczną sesja odbędzie się bez udziału mieszkańców.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.